Contracte de asigurare


Suma minimă de plată in anul 2022 este de 638 lei

Conform Legii 263/2010 asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform legii.

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I.
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, inclusiv soldatii si gradatii voluntari;
b) functionarii publici;
c) cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

II.
persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prev?zute la pct. I;

III.
persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se asigura din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;

IV.
persoanele care realizeaza, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:
a) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management;
b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice;
d) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
e) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;
La Casa Judeteana de Pensii se pot incheia declaratii de asigurare pentru perioade anterioare datei de 01.07.2012. Pentru perioade ulterioare acestei date declaratia de asigurare se incheie la Directia Judeteana a Finantelor Publice Satu Mare.

V.
cadrele militare trecute in rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au incetat, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, in conditiile legii;

VI.
persoanele care realizeaz? venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, din:
a) drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu regularitate sau in mod ocazional;
b) contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil.

Se pot asigura in sistemul public de pensii, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, avocatii, personalul clerical si cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate in sistemul public, precum si orice persoana care doreste sa se asigure, respectiv s? îsi completeze venitul asigurat. Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II din Legea 263/2010, denumite in continuare angajatori, institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III din lege, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. V din lege sunt obligate sa depuna în fiecare luna, la termenul stabilit de Casa Nationala de Pensii Publice si casele de pensii sectoriale, declaratia nominala de asigurare. Declaratia se transmite la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului, respectiv la casa de pensii sectoriala.

In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de cauzele producerii acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se stabilesc stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice ori fizice prevazute la alin. (1) din lege sunt obligate sa depuna o declaratie nominala de asigurare rectificativa la casa teritoriala de pensii, respectiv la casa de pensii sectoriala unde a fost depusa si declaratia pe care o modifica. Declaratiile au regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere.

CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controleaza modul in care angajatorii, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj respecta dispozitiile legale privind intocmirea si depunerea declaratiei nominale de asigurare si a obligatiilor de plata, precum si respectarea termenelor de depunere. Casele de pensii sectoriale controleaza modul in care angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale respecta dispozitiile legale privind intocmirea si transmiterea declaratiei nominale de asigurare, precum si termenele de transmitere.

Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, declara?ia nominal? de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) din lege constituie documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul mediu anual pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

In cazul persoanelor prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege, declaratia prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2) din lege, constituie singurul document pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

In situatiile în care, pentru perioadele prevazute la alin. (1) si (2), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.

Declaratiile rectificative pentru perioade anterioare datei de 01.01.2011 se vor depune la Casa Judeteana de Pensii Satu Mare. Incepand cu 01.01.2011 conform Legii nr.571/2003 aceste declaratii nominale sunt "inlocuite" de DECLARATIA 112 care se depune, lunar, la Ministerul de Finante, respectiv la Directia Generala de Finante Publice Satu Mare.

Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei individuale de asigurare. Declaratia individuala de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia prevazuta la alin. (1) la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
Venitul lunar asigurat pentru persoanele mentionate la alin. (1) este cel stabilit prin declaratia individuala de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si mai mare decat valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV din lege, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau dac? se regasesc in situa?iile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III si V din lege.
In situatia in care pe parcursul derularii asigurarii in baza declaratiei individuale de asigurare se face dovada ca exista perioade in care nu se realizeaza venituri, la cererea asiguratului sau din initiativa casei teritoriale de pensii, declaratia poate fi suspendata.
In situatia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. VI din lege, declararea contributiilor individuale de asigurari sociale se face de catre platitorul de venit. Declaratia este similara celei nominale privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat si are acelasi regim juridic cu aceasta. Sub aspectul declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor individuale de asigurari sociale, platitorul de venit prevazut la alin. (5) este asimilat angajatorului. Platitorii de venit prevazuti la alin. (5) nu au obligatia depunerii declaratiei pentru persoanele care au si calitatea de pensionari ori sunt asigurati în alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii.

Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) din lege se incheie între persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei.
Contractul de asigurare sociala se incheie în forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
Pentru perioadele de suspendare prevazute de Legea 263/2010 nu se datoreaza contributie de asigurari sociale.
In sistemul public de pensii, evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se realizeaza pe baza codului numeric personal al asiguratului.